meditation

Yoga Sutra Bhashya Vivarana of Sankara

Author :Shankara
Publisher : Munshiram Manoharlal Publishers
Description: Yoga Sutra Bhashya Vivarana of Sankara is written by Shankara which included the Yoga- Sutra and Yoga- Bhashya.