Works of Sri Sankaracharya 16 – Prakaranas 2 Sri Vani Vilas Press