Works of Sri Sankaracharya 15 – Prakaranas 1 Sri Vani Vilas Press