Works of Sri Sankaracharya 14 – Vivekachudamani & Upadesasahasri