Works of Sri Sankaracharya 13 – Sahasranama & Sanatsujatiya Sri Vani Vilas Press