Works of Sri Sankaracharya 10 – Brihadaranyaka 3 Sri Vani Vilas Press