Works of Sri Sankaracharya 09 – Brihadaranyaka 2 Sri Vani Vilas Press