Works of Sri Sankaracharya 08 – Brihadaranyaka 1 Sri Vani Vilas Press